De overstromingen van 2016, 2018 en 2019, en de daaropvolgende overlegvergaderingen met de stakeholders hebben aangetoond dat de problematiek van water- en modderoverlast en overstromingen niet enkel opgelost kan worden met collectieve maatregelen zoals erosiebestrijdingsmaatregelen, overstromingsgebieden (gecontroleerd overstromingsgebieden), wachtbekkens, etc. Daarom werkt de stad Sint-Truiden hiervoor aan een gecoördineerd beleid.

3-sporen beleid

Het gecoördineerd beleid is gebaseerd op drie sporen. Zo blijft de stad verder inzetten op erosiemaatregelen, infrastructurele maatregelen om het risico te beperken. Zowel nieuwe maatregelen als het optimaliseren van bestaande maatregelen. Daarnaast wordt er ingezet op een gebiedsdekkende regelgeving: werken aan een gemeentelijk integraal ‘land- en water’ beleid over de verschillende beleidsdomeinen zoals openbare werken, ruimtelijke ordening, landbouw, groen, milieubeleid, etc. Zo anticiperen op nieuwe ontwikkelingen/tendensen. Tenslotte is het ook van belang dat we mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om zich te beschermen en ze stimuleren om maatregelen te treffen door het aanbieden van de nodige technische en financiële ondersteuning.

Maatregelen voor boomkwekerijen

De stad Sint-Truiden vaardigt om wateroverlast en erosie tegen te gaan een reglement uit voor uitbaters van boomkwekerijen. Wanneer er door een uitbater een vergunning wordt aangevraagd, kan die enkel nog afgeleverd worden wanneer er een risicoanalyse aan de hand van een topografische kaart gemaakt wordt, op basis van een advies van de gemeentelijke erosie-coördinator rekening houdend met de historiek van erosie- en wateroverlast op de betrokken percelen en op de stroomafwaarts gelegen percelen. 

Subsidies voor waterpreventieve maatregelen
Eigenaars, mede-eigenaars of huurders van deze bestaande gebouwen, die zich wensen te beschermen tegen water- en modderoverlast met waterpreventieve maatregelen zoals het installeren van terugslagkleppen, het aanleggen van beschermdijken of keermuren, het plaatsen van verwijderbare schotten, het aanbrengen van een waterdichte coating of het aanleggen van drempels voor een ondergrondse garage, kunnen hiervoor vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad Sint-Truiden. De ondersteuning omvat de aanlevering van een professioneel advies en een financiële tegemoetkoming van 75% van de bewezen kosten met een maximum van €5.000 incl. btw per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw; €7.500 incl. btw per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.

Mensen die een dergelijk subsidieaanvraag wensen te doen, kunnen dat schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Het volledige reglement en de praktische gegevens zijn weldra terug te vinden op de website van de stad Sint-Truiden onder de rubriek bouwen en wonen