Klimaatactieplan

Voor het verminderen van de C02 uitstoot wordt gewerkt rond een aantal thema's. Voor elk van deze thema's worden hier de uitdagingen en maatregelen weergegeven zoals deze in het klimaatactieplan van Sint-Truiden zijn opgenomen.
De provincie Limburg publiceert een Klimaatrapport dat aangeeft hoeveel de CO2 uitstoot in Sint Truiden de laatste jaren is verminderd, en geeft een indicatie van de uitdagingen.                    Je kan het meest recent klimaatrapport hier downloaden.
Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan:

De gemeente Sint-Truiden engageert zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. 

Het nieuwe klimaatactieplan van de stad Sint-Truiden kan je hier raadplegen.

​​​​​​​Hieronder leest U per thema hoe dit kan gerealiseerd worden.

Gebouwen

image-330947-44178156.jpg

Gebouwen

De uitdaging

De huishoudens zorgen in Sint-Truiden voor 28,4% van de totale CO2-uitstoot in 2017. Het gaat hier over de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen.
Openbare instellingen (zoals scholen, ziekenhuizen, stadsgebouwen, etc.) en de industrie en horica zorgen ook nog eens voor 17% van de totale CO₂-uitstoot in Sint-Truiden. Alles samen is dit 45,4% van de CO2 uitstoot.

Doelstelling van Sint-Truiden​​​​​​​

De gemeente Sint-Truiden beoogt voor de sector gemeentelijke gebouwen, uitrusting en installaties een CO2-reductie van 1.282,40 ton, een energiebesparing van 6.000 MWh tegen 2030.
​​​​​​​De gemeente Sint-Truiden beoogt voor de sector tertiaire gebouwen, uitrusting en installaties een CO2-reductie van 14.987,2 ton en een energiebesparing van 70.000 MWh.
De gemeente Sint-Truiden beoogt voor de sector residentiële gebouwen een CO2-reductie van 29.446,4 ton en een energiebesparing van 133.000 MWh .

De aanpak
De gemeente Sint-Truiden zet maximaal in op rationeel energiegebruik en duurzaam (ver)bouwen en dit in al de gebouwen die zij bezit of gebruikt. Energieneutraliteit moet daarbij worden nagestreefd, met een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken.
​​​​​​​

De gemeente Sint-Truiden streeft er naar om haar tertiaire sector aan te moedigen tot en te ondersteunen bij het energetisch renoveren en/of duurzaam bouwen van haar gebouwen. Hiernaast wordt maximaal ingezet op de promotie van rationeel energie- en waterverbruik en een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken.

De gemeente Sint-Truiden zet in op verregaande renovaties met een doorgedreven energiebesparing en een versnelling van de vernieuwingsgraad van haar residentiële gebouwen.
De gemeente zet in op een collectieve aanpak en ondersteunt de uitbouw van warmtenetten.
De gemeente zet sterk in op kernversterking om de verdere versnippering en verspreiding van de bebouwing tegen te gaan.

Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.

Wat kan jij doen

Tot 30% van het energieverlies in gebouwen is te wijten aan een slecht geïsoleerd dak, dus als je je dak isoleert, pak je meteen de grootste verliespost aan. Daarnaast is het plaatsen van dubbelglas een belangrijke en laagdrempelige oplossing om de CO₂-uitstoot van je woning te verminderen. Uit onderzoek blijkt ook dat alleen al een gedragsverandering van de gebruiker tot een reductie van 10 tot 20% op de energie-uitgaven kan leiden. Je kan bijvoorbeeld al veel energie en geld besparen door sluimerverbruik te vermijden of de verwarming een graadje (of meer) lager te zetten. 
Meer info vind je hier.

In de niet-residentiële sector zijn er ook een aantal laagdrempelige oplossingen die de CO₂-uitstoot drastisch verlagen. Hier kan bijvoorbeeld energie bespaard worden door LED-verlichting te plaatsen en door het energieverbruik efficiënter te maken.  
Meer info vind je hier

Mobiliteit

image-330946-02A16VM6.jpg

Mobiliteit

De uitdaging
Het verkeer in onze stad is verantwoordelijk voor 28,5% van de CO₂-uitstoot. Dit maakt dat onze gemotoriseerde voertuigen (auto’s,  vrachtwagens, brommers, bussen en treinen) de tweede grootste bron van broeikasgassen in de stad zijn, na onze woningen en gebouwen.
Doelstelling van Sint-Truiden​​​​​​​

De gemeente beoogt voor de sector transport een CO2-reductie van 32.360,2 ton en een energiebesparing van 147.000 MWh.

De aanpak

De gemeente Sint-Truiden heeft een belangrijke voorbeeldfunctie en streeft er naar om de mobiliteit van haar ambtenaren en schepenen te verduurzamen door het optimaliseren van het wagenpark, het verminderen van het aantal voertuigkilometers voor zowel woon-werkverplaatsingen als dienstverplaatsingen en een verbetering van de milieukenmerken van de vloot en de gebruikte brandstoffen.

De gemeente Sint-Truiden streeft ernaar om het aantal voertuigkilometers voor personenvervoer en voor goederenvervoer op haar grondgebied te verminderen. Hiertoe wil ze maximaal inzetten op zacht, gedeeld en elektrisch vervoer.

Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen
Kies zoveel mogelijk voor duurzame vervoersmiddelen. Meer info vind je hier.

Hernieuwbare energie

image-330948-02B45278.jpg

Hernieuwbare Energie

De uitdaging
Het Nationale Energie- en Klimaatplan dat in de loop van 2019 wordt voorgelegd aan de parlementen en de bevolking stelt voor om tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in België te laten stijgen tot 18,3%.
Doelstelling van Sint-Truiden

De gemeente Sint-Truiden streeft naar een energiebesparing van 40 % bij de openbare verlichting.
De gemeente beoogt een productie van 15.000 MWh hernieuwbare energie en een CO2-reductie van 40%,zijnde 3.300 ton CO2 door het gebruik van hernieuwbare energie.

De aanpak

Energiebesparing komt hierbij op de eerste plaats.
De gemeente Sint-Truiden stimuleert de lokale productie van hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, biomassa, geothermie, water) door haar inwoners, organisaties en bedrijven en geeft zelf het goede voorbeeld;
 - 100 % van het elektriciteitsverbruik van de gemeente zelf is afkomstig van HE;
 - de gemeente Sint-Truiden ondersteunt en bevordert de ontwikkeling van warmtenetten op haar grondgebied.
​​​​​​​

Wat doen de stad en de klimaatkoepel

Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.

Wat kan jij doen
Als individuële burger of als bedrijf kan je investeren in zonnepanelen of windmolens. 
Je kan ook investeren in coöperaties die zonnepanelen of windmolens plaatsen.

Industrie

image-373623-02D21238.jpg

Industrie

De uitdaging
De industrie op het grondgebied van Sint-Truiden zorgt voor 18,8 % van de CO2 uitstoot van de gemeente.

Doelstelling van Sint-Truiden

De gemeente beoogt voor de sector industrie een CO2-reductie van 16.365,20 ton en een energiebesparing van 74.000 MWh .

De aanpak

De gemeente Sint-Truiden stelt zich als doel om haar bedrijven aan te moedigen tot en te ondersteunen bij de transitie naar energie-efficiënte bedrijven.
- de gemeente promoot en ondersteunt onderzoek naar innovatieve processen en nieuwe technologieën.
- de gemeente streeft naar de ontwikkeling van duurzame, klimaatvriendelijke bedrijventerreinen.

Wat doen de stad en de klimaatkoepel

Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.

Wat kan jij doen
Als bedrijf kan je meedoen met de verschillende initiatieven die voor de verschillende sectoren van de industrie opgezet worden.

Landbouw en Natuur

image-330949-02E99141.jpg

Landbouw en Natuur

De uitdaging

De landbouwsector was in Vlaanderen in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq. 

Doelstelling van Sint-Truiden
​​​​​​​De gemeente beoogt voor de sector landbouw een CO2-reductie van 5.030 ton.

​​De aanpak

De gemeente Sint-Truiden zet in op een doorgedreven energiebesparing en toepassing van hernieuwbare energie door de landbouwbedrijven op haar grondgebied. 
Daarnaast zet de gemeente in op het stimuleren van de landbouwbedrijven op haar grondgebied om maatregelen te nemen om de niet-energetische emissies van methaan en lachgas te reduceren. Gemeente Sint-Truiden ondersteunt haar landbouwbedrijven maximaal bij de omschakeling naar duurzame landbouw.

Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.

Wat kan jij doen
​​​​​​​Meer info vind je hier.

Ruimtelijke ordening

image-330949-02E99141.jpg

Ruimtelijke ordening

De uitdaging
Ruimtelijke planning richt zich in belangrijke mate op lange termijn planning, en is cruciaal om een nieuw beleid inzake mobiliteit en wonen te realiseren. 
Ontharding van de openruimte is een belangrijk onderdeel van de lange termijn planning.
  
Doelstelling van Sint-Truiden

De gemeente Sint-Truiden streeft ernaar om in te zetten op kernversterking, gecombineerd met veel (openbaar) groen en speelruimte, en het vrijwaren van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos, om overtollig water te stockeren en/of voor korte keten landbouw>.

De aanpak
​​​​​​​De gemeente Sint-Truiden zet in op:
- kernversterking
- de ontwikkeling van duurzame wijken
- ruimte voorzien voor duurzame mobiliteit
- ruimte voorzien voor hernieuwbare energie
- ruimte maken voor (publiek) groen
- activeren van leegstand
- aanpakken van onderbenutte gebouwen
- intensiveren van het gebruik van bestaandegebouwen

Wat doen de stad en de klimaatkoepel

Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen

Duurzame Consumptie

image-330951-02F38412.jpg

Duurzame Consumptie

De uitdaging
​​​​​​​Ons consumptie gedrag zorgt voor een grote belasting van klimaat en natuur. 

Doelstelling van Sint-Truiden

De gemeente Sint-Truiden streeft naar een innovatief en voortdurend evoluerend duurzaam en circulair aankoopbeleid. De gemeente zet in op het faciliteren, ondersteunen en promoten van (lokale) initiatieven rond circulaire economie.

De gemeente Sint-Truiden werkt een doorgedreven afvalbeleid (verzameling, behandeling, verwijdering) uit waarbij maximaal ingezet wordt op afvalpreventie. Ook sorteren, hergebruik en het nuttig toepassen van afval staan centraal.

De aanpak
De gemeente zet in op:
een duurzaam en circulair aankoopbeleid van de gemeente
- het stimuleren van een duurzaam en circulair aankoopgedrag van inwoners en bedrijven
- het ondersteunen van (lokale) deelinitiatieven
- het ondersteunen van initiatieven rond hergebruik
- het ondersteunen van initiatieven rond herstellen
- afvalpreventie
- hergebruik
- sorteren en recycleren

Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen

Klimaat risico's

image-331042-canicule3-aab32.w640.jpg

Klimaat risico's

De uitdaging
De belangrijkste risico's zijn hitte, droogte, natte winters, en extreme neerslag.
Een goed overzicht van de risico's en uitdagingen wordt gegeven door
​​​​​​​Klimaatportaal Vlaanderen


Op basis van visie 2050 publiceerde Ruimte Vlaanderen een studie met een zestal strategieën voor de aanpak van klimaatadaptatie: ontharden, bebossen, ventileren, warmteopname beheersen, ruimte voor water en afschermen. De zes strategieën slaan op zowel de openbare ruimte, de semi-openbare ruimte als de privéruimte en zijn overal inzetbaar. Deze strategieën worden in dit klimaatactieplan dan ook als kapstok gebruikt voor het structuren van de adaptatiemaatregelen en acties die de gemeente plant om tegen 2030 een veerkrachtige gemeente te worden. 

Doelstelling van Sint-Truiden

De gemeente Sint-Truiden streeft naar een gezonde waterbalans. Hierbij zet de gemeente in op het zuinig omgaan met het beschikbare water, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water en het opvangen en hergebruiken van hemelwater. De gemeente zet daarnaast in op waterbewust bouwen en wonen.

De gemeente Sint-Truiden wil, waar mogelijk, inzetten op ontharden en behouden van onverharde oppervlakte in de gemeente. Daarnaast wil ze organisaties, inwoners, bedrijven, ... aanzetten tot en ondersteunen bij ontharden en het behouden van onverharde oppervlakte. In dit kader wordt werk gemaakt van kernversterking en het vergroenen van publiek en (semi-)privaat domein.

De gemeente Sint-Truiden heeft als doel om het hitte-eilandeffect in haar gemeente zo klein mogelijk te houden en waar mogelijk zelfs te verkleinen en zet hiervoor in op het kiezen voor bouw- en verhardingsmaterialen met hoge reflectie/lage warmteabsorptie, het creëren van (natuurlijke) schaduw en het integreren van verkoeling in de gemeentekern.

De gemeente Sint-Truiden streeft ernaar om tegen 2030 een groene en bosrijke gemeente te zijn. Hiervoor zet de gemeente in op het eigenlijke bebossen, vergroenen en creëren van natuur in de gemeente, het uitbreiden en versterken van het groenblauwe netwerk tot in de kern van de gemeente, een duurzaam beheer en bescherming van de bestaande natuur tegen de effecten van de klimaatverandering.

De gemeente Sint-Truiden zet in op het afschermen van bedreigde plaatsen/gebouwen/publiek domein tegen effecten van de klimaatverandering.

De gemeente Sint-Truiden zet in op het beschermen van haar inwoners tegen de reeds voorkomende en toekomstige gezondheidseffecten van de klimaatverandering.

De gemeente Sint-Truiden maakt werk van een aangepast nood- en interventieplan dat afgestemd is op het verhoogde risico op noodsituaties en neemt preventieve maatregelen ter bescherming van haar inwoners, bedrijven, ...

De gemeente Sint-Truiden werkt een doorgedreven afvalbeleid (verzameling, behandeling, verwijdering) uit waarbij omgaan met en aanpassing aan noodsituaties een belangrijk luik vormen.

De gemeente Sint-Truiden speelt in op de kansen die de klimaatverandering creëert voor de toeristische sector. Daarnaast neemt/ondersteunt ze maatregelen ter bescherming van de sector tegen de negatieve invloed van de klimaatverandering.

​​​​​​​
De aanpak
Voor de aanpak verwijzen we naar dedetails van het klimaatactieplan.

Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.

Wat kan jij doen
​​​​​​​Meer info vind je hier.

Voor wie geïnteresseerd is in algemene informatie over het klimaat, geven we hier een lijst van interessante websites.

Nationaal en Europees Klimaatplan

ADAPT2CLIMATE is een site ontwikkeld door de Nationale Klimaatcommissie in het kader van de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan. Dit nationale portaal heeft tot doel informatie beschikbaar te stellen over de effecten van de klimaatverandering, kwetsbaarheidsbeoordelingen en klimaataanpassing in België.​​​​​​​
​​​​​​​
Nationale Klimaatcommissie: Om de coördinatie van het Belgisch klimaatbeleid op nationaal niveau te verzekeren, werd een apart orgaan opgericht : de Nationale Klimaatcommissie (NKC).

Klimaat.be de Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatsverandering.

Europese Commissie: Ontdek hoe de EU milieu, klimaat, volksgezondheid en biodiversiteit beschermt. Kom meer te weten over milieuvriendelijke industrie en schone, betaalbare energie.

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie verenigt steden en gemeenten die zich inzetten om de CO2 uitstoot op hun. grondgebied te verminderen.

Vlaams klimaatplan

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed.
Op deze site van het Vlaams Departement Omgeving vind je alle informatie over het Vlaams Klimaat- en energiebeleid en informatie over de maatregelen die je gemeente of jijzelf kunnen nemen.

KLIMAATNIEUWS        houdt je op de hoogte van al wat er in Limburg gebeurt voor het klimaat

Green Deal Europa

Voorzitter Ursula von der Leyen : “De Europese Green Deal is onze nieuwe groeistrategie, een strategie voor een groei die meer opbrengt dan hij kost. De strategie laat zien hoe we onze manier van leven, werken, produceren en consumeren kunnen veranderen om ons leven gezonder en onze bedrijven innovatiever te maken. We kunnen allemaal meedoen aan die transitie en ook allemaal profiteren van de kansen. Als we snel handelen, kan onze economie wereldleider worden. We moeten slagen, voor onze planeet en alles wat erop leeft, voor het natuurlijk erfgoed van Europa, voor de biodiversiteit, voor onze bossen en onze zeeën. En als we de rest van de wereld laten zien dat we duurzaam en toch concurrerend zijn, kunnen we andere landen overtuigen om ons te volgen.”

Download hier de tekst van de Green Deal.

​​​​​​​Download hier de lijst van voornaamste acties van Europa voor de Green Deal.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Wil je meer weten over de IPCC rapporten? Ga naar:  De rapporten van het IPCC

NASA

Op de website van NASA  (the National Aeronautics and Space Administration van de USA) vind je een overvloed aan gegevens over Global Warming en Climate change.

Environmental Protection Agency (EPA) van de USA

Het Environmental Protection Agency (EPA) van de USA heeft een zeer goede website die de voornaamste indicatoren voor klimaatverandering toont. Interessant zijn de vele technische rapporten die uitleggen hoe men tot al die meetwaarden komt.
Je vind hier de site van EPA.

Cursus Klimaatverandering

Er is een zeer interessante online cursus van de Universiteit van Chicago over de fysische achtergrond van de klimaatopwarming. Deze cursus geeft in een aantal lezingen de basisprincipes uit van de klimaatopwarming. (Engels gesproken- gebruikt Flash en werkt dus niet op I-pad of I-phone)

Voor wie liever een studieboek gebruikt kan ik het volgende aanraden:
Introduction to Climate Change, second edition 2016  (van Andrew Dessler), uitgegeven door Cambridge Universitry Press

So get informed

Op deze website vind je veel informatie over de klimaatverandering, op een eenvoudige wijze uitgelegd:

SO GET INFORMED